ภาพรวมงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูล ณ วันที่  งบประมาณตาม พรบ. บาท

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
ผูกพันสัญญา(PO)/รอจ่าย
เบิกจ่าย
รวมใช้ไป(ผูกพันสัญญา+เบิกจ่ายจริง)
ยังไม่เบิกจ่าย
คงเหลือ

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพ.ร.บ. งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง การใช้จ่ายงบประมาณ
โอนจัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณ
เบิกแทนกัน
ผูกพันสัญญา
/รอจ่าย
เบิกจ่าย รวมใช้ไป (ผูกพันสัญญา + เบิกจ่าย) คงเหลือ

ลำดับหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงาน ร้อยละ

ลำดับการเบิกจ่ายของจังหวัด ดูทั้งหมด

จังหวัด ร้อยละ

รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด

ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ/รายการ

จำนวนโครงการ
/รายการ
งบประมาณ สัดส่วนร้อยละ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา