ภาพรวมงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูล ณ วันที่  งบประมาณตาม พรบ. บาท

งบประมาณตาม พรบ.
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเหลือจ่าย
อนุมัติใช้ไป
เหลือจ่าย
รวม
ผูกพันสัญญา (PO)
ดำเนินการเอง
รวมใช้ไป
ผูกพันสัญญา (PO)
ดำเนินการเอง

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพ.ร.บ. งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง การใช้จ่ายงบประมาณ
โอนจัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณ
เบิกแทนกัน
ผูกพันสัญญา
/รอจ่าย
เบิกจ่าย รวมใช้ไป (ผูกพันสัญญา + เบิกจ่าย) คงเหลือ

ลำดับหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงาน ร้อยละ

ลำดับการเบิกจ่ายของจังหวัด ดูทั้งหมด

จังหวัด ร้อยละ

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ เปรียบเทียบเป้าหมายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปรียบเทียบเป้าหมายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปรียบเทียบเป้าหมายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด

ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ/รายการ

จำนวนโครงการ
/รายการ
งบประมาณ สัดส่วนร้อยละ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
version: 1.08, 18/07/2021 18:00:00
จำนวนผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1 ท่าน ยอดสะสมผู้เยี่ยมชม 41,534 ท่าน