ภาพรวมงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูล ณ วันที่  งบประมาณตาม พรบ. บาท

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
เบิกจ่าย
ยังไม่เบิกจ่าย
เหลือจ่าย
ประเภทงบประมาณ ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.
วงเงินเบิกจ่ายประจำปี วงเงินตามสัญญา/ดำเนินการเอง เบิกจ่าย ยังไม่เบิกจ่าย

ลำดับหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงาน ร้อยละ

ลำดับการเบิกจ่ายของจังหวัด ดูทั้งหมด

จังหวัด ร้อยละ

รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 จังหวัด

ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ/รายการ

จำนวนโครงการ
/รายการ
งบประมาณ สัดส่วนร้อยละ

รายงานผลการดำเนินงาน

Depth First Co., Ltd. Copyright©2557 All rights reserved.